A fogyasztó szemvizsgálatot kért a vállalkozás Vision Express Kolosy téri üzletében, melynek eredményétől tette függővé új szemüveg rendelését.

A fogyasztó előadta, hogy 4 éve hordja a szemüvegét,problémát nem tapasztalt a látásával, de tudja, hogy az életkor előrehaladtával általában tovább romlik a szem, ezért szakemberhez fordult, nehogy ne a megfelelő szemüveget hordja, ami miatt  esetleg még jobban romolhat a szeme. Kifejezetten kijelentette, hogy csak akkor rendel új szemüveget, ha az a szeme romlása miatt már szükséges. A vizsgálaton azt állapították meg, hogy a bal szeme 1,25 dioptriát romlott. Megkérdezte a szemvizsgálatot készítő szakembert, hogy mit javasol, aki azt mondta, hogy ilyen mértékű romlásnál már feltétlenül kell új szemüveg. Ennek alapján a fogyasztó tehát megrendelte  az új szemüveget, amiért 89.930 Ft-ot fizetett.

Az új szemüveg elkészültekor azonban azt tapasztalta, hogy nem lát az új szemüveggel, mire különböző korrekciókat végeztek rajta, de ezek után sem látott vele. Az ügyét áthelyezték a Bécsi úti üzletbe. Itt újragyártották a bal lencsét, de így sem látott a szemüveggel. Mivel a korrekciók sem vezettek eredményre, ezért felkereste a szemészeti szakrendelést, ahol a szakorvos megállapította mindkét szeméről, hogy +2,25-ösek, azaz a korábbi szemüvege továbbra is tökéletes a szemére. A szemész szakorvos azt a tájékoztatást adta, hogy a 0,25 dioptria eltérés nem indokolja új szemüveg készítését, sőt, az eltérés még kifejezetten hasznos is, mert így nem kényelmesedik el a szem. A Vision Express is elvégezte a kontroll vizsgálatot, az eredménye ugyanaz lett.

A fogyasztó a fentiek okán, szerette volna visszakapni a szemüvegért kifizetett 89.930 Ft vételárat, majd kérelmét akként módosította, hogy mivel amennyiben nem rendel a vállalkozástól szemüveget, akkor ki kellett volna fizetnie a látásvizsgálat 5.000 Ft-os árát, ezért a vállalkozótól csak 89.930 – 5.000 = 84.930 Ft-ot követel.

A vállalkozás védekezéséül előadta, hogy a fogyasztó a szemüveget a szaküzletükben elvégzett látásvizsgálatot és teljeskörű tájékoztatást követően rendelte meg. Az elkészült szemüveg viselésével a fogyasztónak panasza volt, amelyet a keret adaptálásával, majd a bal oldali lencse garanciális cseréjével próbáltak orvosolni. Mivel a fogyasztó látásproblémája ezt követően sem szűnt meg, ezért ismételt látásvizsgálatot követően a dioptria korrekció is módosításra került.  A fogyasztó ezzel a szemüveggel sem látott jól, holott álláspontjuk szerint a szemüveg hibátlanul, a megrendelőlapon szereplő adatoknak megfelelően, optikailag pontosan, az ígért vállalási határidőre készült el.

A kifejezetten vásárlóbarát üzletpolitikájukra hivatkozva felajánlotta, hogy a szemüvegért kifizetett vételár összegét a fogyasztó 6 hónapon belül levásárolhatja szaküzleteik választékában szereplő bármilyen termékre.

A fogyasztó kijelentette, hogy az egyezségi ajánlatot nem fogadja el, mivel  a vállalkozás a rossz vizsgálat alapján egy olyan szemüveg vásárlásába vitte bele, amire semmi szüksége nem volt, és amit egyébként nem rendelt volna meg a havi 34.000 Ft-os jövedelméből.

A szerződés megkötésekor hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerint:

6:90. § [Tévedés]

(1) Aki a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, a szerződési jognyilatkozatát megtámadhatja, ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Lényeges körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést.

(2) Ha a felek a szerződéskötéskor lényeges kérdésben ugyanabban a téves feltevésben voltak, a szerződést bármelyikük megtámadhatja.

(3) Nem támadhatja meg a szerződést az, aki a tévedését felismerhette vagy a tévedés kockázatát vállalta.

Nem lehet kétséges, hogy a látásvizsgálat eredménye a szemüveg megrendelése szempontjából lényeges körülmény. A fogyasztó többször is hangoztatta az eljárás során, de már a vállalkozásnak írt leveleiben is előadta, hogy csak azért vásárolt új szemüveget, mert azt hitte, hogy arra feltétlenül szüksége van. Volt már egy szemüvege, amellé nem akart egy másik ugyanolyat készíttetni. Helyes látásvizsgálat alapján nem rendelt volna új szemüveget, azaz nem kötötte volna meg a szerződést. A fogyasztó ezen állítását a vállalkozás sem cáfolta, így az sem lehet kétséges, hogy a látásvizsgálat eredménye alapján a fogyasztó abban a tévedésben volt, hogy neki szüksége van új szemüvegre, mert a jelenlegi már nem megfelelő. Ezt a tévedését a vállalkozás okozta, hiszen a hibás látásvizsgálatot a vállalkozás végezte.

6:89. § [Megtámadás]

(1) A megtámadható szerződés az eredményes megtámadás következtében megkötésének időpontjától érvénytelenné válik.

(2) Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz jogi érdeke fűződik.

(3) A megtámadási jog a szerződés megkötésétől számított egyéves határidőn belül a másik félhez intézett jognyilatkozattal vagy közvetlenül bíróság előtti érvényesítéssel gyakorolható. A szerződés megkötésétől számított egyéves határidőn belül fordulhat bírósághoz a fél, ha a szerződést a másik félhez intézett jognyilatkozattal támadta meg, és a megtámadás eredménytelen volt.

(4) A megtámadásra jogosult a szerződésből eredő követeléssel szemben kifogás útján megtámadási jogát akkor is érvényesítheti, ha a megtámadási határidő már eltelt.

(5) A megtámadás joga megszűnik, ha a megtámadásra jogosult a megtámadási ok ismeretében, a megtámadási határidő megnyílása után a szerződési akaratát megerősíti, vagy a megtámadás jogáról lemond.

A fogyasztó a tévedésére hivatkozva kérte a vállalkozástól a szemüvegért kifizetett összeg visszatérítését, ezt a békéltető testületi eljárásban is megtette, mely nyilatkozatokkal a megtámadási jogát gyakorolta. Az eredményes megtámadás jogkövetkezménye az érvénytelenség.

6:112. § [Eredeti állapot helyreállítása]

(1) Érvénytelen szerződés esetén bármelyik fél kérheti a nyújtott szolgáltatás természetbeni visszatérítését, ha maga is természetben visszatéríti a számára nyújtott szolgáltatást. A visszatérítési kötelezettség az elévülési vagy az elbirtoklási idő elteltétől függetlenül terheli az eredeti állapot helyreállítását kérő felet.

(2) Az eredeti állapot helyreállítása során gondoskodni kell a szolgáltatások eredeti értékegyensúlyának fenntartásáról.

Érvénytelen szerződés esetén az eredeti állapotot kell helyreállítani.

Fentiek alapján a Budapesti Békéltető Testület eljáró tanácsa megalapozottnak találta a fogyasztó kérelmét, és a következő ajánlást fogalmazta meg:

A vállalkozás az ajánlás kézhezvételétől számított 15 napon belül fizessen meg a fogyasztó részére 84.931 (Nyolcvannégyezer-kilencszázharmincegy) Ft-ot.

Budapesti Békéltető Testület BBT/0907/2015. sz. ügye

miniszterium130718

 -A fogyasztók érdekében